ul.Sadowa 15, 44-145 Pilchowice

Czytasz dokument: Polityka prywatności

W związku z przetwarzaniem danych przez Fundację informujemy: 

 1.     Administratorem danych osobowych jest Dobermania (dalej:„ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul.Sadowa 15, 44-145 Pilchowice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej, telefonicznie: 797 567 492 / 791 864 564, lub drogą mailową: adopcje@dobermania.pl 

 2.     Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 3.     Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

 4.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji, w celu wywiązania się obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 11lipca 2014 r. o petycjach – art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach marketingowych – art. 6ust. 1 lit. a RODO 

 5.     Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

 6.     Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 7.     Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8.     Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będzie istniał prawny związek pomiędzy administratorem a osobą której dane te dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

 9.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przekazania ankiety adopcyjnej lub przekazania oficjalnej darowizny na rzecz Administratora. Podanie danych jest dobrowolne jednak część funkcji w serwisie może nie działać prawidłowo bez ich podania. 

 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Stowarzyszenie DoberMania

KRS: 0000813154

NIP: 9691639582

REGON: 384888999


Siedziba Stowarzyszenia: 

ul.Sadowa 15

44-145 Pilchowice