ul.Sadowa 15, 44-145 Pilchowice

Czytasz: statut dobermanii

STATUT STOWARZYSZENIA DOBERMANIA 

Rozdział I  

1. Postanowienia ogólne  

§ 1. Stowarzyszenie Dobermania, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póĽ. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3. Siedziba Stowarzyszenia jest wieś Pilchowice 

§ 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Zabrza i województwa śląskiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 6. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może także zatrudniać pracowników.

Rozdział II Cele oraz sposób działania Stowarzyszenia

§ 9. Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie: 

1. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

2. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. 

3. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką. 4. kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt

5. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy oraz złego traktowania wobec zwierząt 

6. działalność charytatywna na rzecz zwierząt 

7. udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym

8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

§ 10 Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§ 11 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych.

2. przygotowywanie psów do adopcji (sterylizacja, kastracja, odrobaczanie,  szczepienie).

3. szukanie osób zainteresowanych adopcją, ogłoszenia w prasie, na stronach internetowych, miejscach przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń

4. przekazywanie zwierząt do adopcji i monitorowanie ich dalszych losów

5. udzielanie wsparcia materialnego osobom w trudnej sytuacji finansowej 

6. prowadzenie wykładów, pokazów, szkoleń z udziałem specjalistów z zakresu pracy ze zwierzętami np. dogoterapeuci, behawioryści

7. ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt poprzez współpracę z policją, strażą miejską i innymi organami państwowymi

8. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi (w szczególności pomoc w interwencjach Towarzystw Ochrony Zwierząt itp.), sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi

9. pozyskiwanie środków finansowych na prowadzoną działalność

10.  przyjmowanie darów umożliwiających prawidłowe utrzymanie zwierząt 

11. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami działania niniejszego Stowarzyszenia

12. udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, których cele zbieżne są z celami działania Stowarzyszenia

13. organizowanie zbiórek charytatywnych

14. organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 13. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15. Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

6. 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

7. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

8. regularnego opłacania składek członkowskich,

9. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

10. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 17.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 18. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

3. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,

4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.

§ 19. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 20. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem

3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2.  W przypadku braku quorum Zarz±d zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. 

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22.

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie. 

Walne Zebranie Członków § 23.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:- Zwyczajne - Nadzwyczajne 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarz±d raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność) : - z własnej inicjatywy, -na żądanie Komisji Rewizyjnej, -na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.\

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania. 

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy :

1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia

2. uchwalenie statutu i jego zmian

3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4. udzielenie absolutorium Zarządowi

5. ustalanie wysokości składek członkowskich

6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia

9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

10. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia § 25.

1. Zarząd składa się z 2 osób. 

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłym większości głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 26. Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi

2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

4. występowanie z wnioskami o dotację

5. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia

6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych

8. zwoływanie Walnego Zebrania

9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających

10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia

11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

12. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich

13. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu

14. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych

15. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia

16. zatrudnianie pracowników.

§ 27. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 28.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).

2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna § 29.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem

5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji. 

§ 32.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 33.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są : 

- obowiązkowe składki członkowskie ,

- darowizny, zapisy i spadki, ¶rodki pochodz±ce z ofiarno¶ci prywatnej, zbiórki publiczne- wpływy z działalno¶ci statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalno¶ci, dochody z maj±tku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), 

-dochody z nieruchomo¶ci i ruchomo¶ci będ±cych własno¶ci± lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

-dotacje, subwencje, kontrakty, ¶rodki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,-dochody z działalno¶ci gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatno¶ci w gotówce o warto¶ci równej lub przekraczaj±cej równowarto¶ć 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacaj± składki, wg zasad okre¶lonych przez Walne Zebranie, w ci±gu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. W Stowarzyszeniu zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowi±zań maj±tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostaj± w zwi±zku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s± zwi±zani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,

b) przekazywania maj±tku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególno¶ci, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania maj±tku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpo¶rednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicz± członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalno¶ci pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalno¶ci w stopniu umożliwiaj±cym okre¶lenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalno¶ci z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowo¶ci. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalno¶ci pożytku publicznego.

§ 34. Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarz±du działaj±cy samodzielnie, natomiast do zaci±gania zobowi±zań maj±tkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarz±du, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI Postanowienia końcowe - Zmiana statutu i rozwi±zanie Stowarzyszenia

§ 35.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwi±zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większo¶ci 2/3 głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).

2. Podejmuj±c uchwałę o rozwi±zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjn±, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, maj±ce podobne cele statutowe na rzecz, których przekazany zostanie maj±tek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowi±zań. 

Stowarzyszenie DoberMania