ul.Sadowa 15, 44-145 Pilchowice

Czytasz dokument: Regulamin

Regulamin strony stowarzyszenia dobermania.pl

 1. Postanowienia ogólne


  1. Strona internetowa działająca pod adresem www.dobermania.pl, zwana dalej „Stroną”, jest prowadzona przez Stowarzyszenie DoberMania, zwaną dalej Stowarzyszeniem DoberMania, która ma siedzibę w Pilchowicach, przy ul. Sadowa 15, kod pocztowy 44-145, NIP: 9691639582 REGON: 384888999 i jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych pod nr KRS: 0000813154

  2. Niniejszy regulamin zawiera warunki korzystania ze Strony internetowej www.dobermania.pl

  3. Strona Stowarzyszenia umożliwia:

   1. prezentowanie informacji dotyczących działań i projektów związanych z działalnością Stowarzyszenia DoberMania 

   2. przekazanie środków pieniężnych na działalność statutową Stowarzyszenia DoberMania 

  4. Stowarzyszenie DoberMania nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Strony, m.in. za przerwy w jej funkcjonowaniu, które zostały spowodowane działaniami siły wyższej lub bezprawną aktywnością osób trzecich, bądź brakiem kompatybilności Strony z infrastrukturą techniczną osób z niej korzystających.

  5. Stowarzyszenie DoberMania nie bierze także odpowiedzialności za ewentualne blokowanie przesyłanych wiadomości e-mail, bądź ich usuwanie przez osoby administrujące serwerami pocztowymi lub przez oprogramowanie (np. filtry antyspamowe), znajdujące się na komputerze lub innym sprzęcie osoby korzystającej ze Strony.


 2. Przekazywanie darowizn


  1. Osoby, które zechcą wesprzeć naszą działalność, mogą to uczynić za pomocą płatności na

   Stronie Internetowej Stowarzyszenia DoberMania 

  2. Darowizny na rzecz Stowarzyszenia DoberMania można przekazać zarówno przelewem tradycyjnym, jak i elektronicznym z wykorzystaniem danych bankowych podanych na Stronie Internetowej Stowarzyszenia DoberMania 

  3. Wpłaty dokonywane za pomocą Strony Internetowej Stowarzyszenia DoberMania są obsługiwane są przez serwis płatności internetowych Przelewy24.pl.

  4. Płatności za pomocą serwisu Przelewy24.pl można dokonać poprzez przelew elektroniczny. Listę obsługiwanych banków oraz szczegółowych kanałów płatniczych można znaleźć na stronie internetowej serwisu przelewy24.pl.

  5. Szczegóły transakcji zawarte są w regulaminie przelewy24.pl dostępnym w serwisie przelewy24.pl.

  6. Udzielane darowizny mogą mieć charakter jednorazowy. Każdorazowo, wpłacający może wybrać, którego podopiecznego fundacji ma ochotę wesprzeć.

  7. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez osobę chcącą przekazać darowiznę.

  8. Darowizny można przekazywać jednorazowo, mając możliwość ponowienia wsparcia w dogodnym dla siebie terminie.

  9. Wszelkie darowizny są wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia DoberMania 

  10. Kwestie związane ze zwrotami darowizn reguluje polskie prawo cywilne.

  11. Stowarzyszenie DoberMania nie jest administratorem danych osobowych związanych z płatnościami i nie przechowuje danych użytkowników kart kredytowych oraz debetowych. Wspomniane dane są przechowywane przez operatora płatności.

  Przekazując darowiznę jednorazową, Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie jego/jej

  danych osobowych (imię, nazwisko, adres email) przez StowarzyszenieDoberMania, zgodnie z

  Przepisami określającymi zasady przetwarzania danych – RODO w Stowarzyszenia DoberMania w tym

  na kontakt dotyczący przekazania darowizny (więcej w punkcie V. Ochrona danych osobowych)

 3. Bezpieczeństwo wpłat


  1. Wpłaty darowizn są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Stowarzyszenie DoberMania korzysta z bezpiecznego operatora płatności Przelewy24.pl.


 4. Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny:


 1. Rezygnacja z płatności darowizn jest możliwa w dowolnym momencie. Forma rezygnacji to zaprzestanie dobrowolnych wpłat na nasze cele statutowe.

 2. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności (dokonanie wpłaty, reklamacja, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: dobermania@spoko.pl 


  V. Ochrona danych osobowych


  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119, s. 1) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.). informujemy, iż przekazane przez darczyńców dane będą przetwarzane w związku z realizowanymi działaniami oraz płatnościami darowizn na rzecz Fundacji.

  2. Korzystanie z powyższych form oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych.

  3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie DoberMania, z siedzibą w Pilchowicach przy ul. Sadowej 15, kod pocztowy 44-145 

  4. W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych

   osobowych drogą e-mailową, pisząc na adres: dobermania@spoko.pl 


  5. Administratorem danych osobowych w ramach płatności za pomocą usługi płatności elektronicznych jest właściciel serwisu www.przelewy24.pl

  6. W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotędarowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.

  7. Dane osobowe zarządzane przez Fundację, będą przetwarzane jedynie w celach kontaktowych, statystycznych realizowanych przez administratora danych oraz w celach marketingowych i promocyjnych, co oznacza, że możemy wykorzystywać do obsługi darowizny, wysyłki podziękowań za wpłatę i innych informacji dotyczących wpłaty. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij do nas o tym informację na dobermania@spoko.pl 

  8. Wspomniane dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  9. Właściciele/ki danych mają prawo wglądu w treść swoich danych oraz do ich aktualizowania, poprawiania sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Wyżej wspomnianym przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych osobowych. Każdy może też wnieść skargę do organu nadzorczego.

  10. W każdym momencie zgoda dotycząca przetwarzania danych może zostać wycofana. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania danych, które zostało wykonane przed wycofaniem zgody. Jeśli sytuacja tego wymaga, na podstawie przepisów prawa, dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym.

  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do przekazania darowizny.

  12. Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odnotowaliśmy ostatnią wpłatę.


V. Postanowienia końcowe


 1. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej i jej dostępny pod adresem www.dobermania.pl 

 2. Pozostała działalność prowadzona przez Stowarzyszenie DoberMania jest określona przez wewnętrzne przepisy, na które składa się: statut Stowarzyszenia DoberMania oraz polityka ochrony danych osobowych.

 3. Stowarzyszenie DoberMania zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w niniejszym regulaminie aktualizacji i zmian bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Użytkowników/czki.

 4. Zmiany naniesione w Regulaminie są wiążące dla Użytkowników/czki w momencie ich publikacji na Stronie internetowej.

 5. Stowarzyszenie DoberMania nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony.

 6. Stowarzyszenie DoberMania ma prawo do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z powyższych form działalności.

 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony lub wyżej wspomnianych form działalności, należy kierować na adres: dobermania@spoko.pl Czas na ich rozpatrywanie wynosi 14 dni od wpłynięcia reklamacji na wyżej podany adres Internetowy.